Big Time

Top 10
Hạng Tên người chơi Thời gian giữ

1

haha 150s

2

hehe 149s

3

honganh 148s

4

chimsedinang 147s

5

Huonghana 146s

6

Huonghana 144s

7

Huonghana 120s

8

Huonghana 110s

9

Huonghana 100s

10

Huonghana 80s
Xin chào : Username
  • Còn lại : 1 lượt
  • Đã dùng : 9 lượt
  • Điểm cao nhất : 55s
  • Thứ hạng : 102
  • Số lượt thưởng: 1 lượt